PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Walgemoed Vastgoed (hierna: “Walgemoed Vastgoed” of “wij”) verwerkt als bemiddelaar in huur- en koopwoningen gegevens over personen. Uw privacy is van groot belang voor Walgemoed Vastgoed. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u dan ook over de wijze waarop wij omgaan met data/gegevens van derden waaronder begrepen uw persoonsgegevens. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de door ons aangeboden diensten.

 

In het kader van de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden wij als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt. Onze contactgegevens inclusief het e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn voor privacy gerelateerde vragen, treft u hieronder aan:

Walgemoed Vastgoed
Archimedeslaan 46 1
1098 PX Amsterdam, Nederland
privacy@walgemoedvastgoed.nl

Van wie verzamelen wij welke persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) huurders die zich inschrijven via onze website. Ook verwerken wij persoonsgegevens van verhuurders met wie wij de (potentiële) huurders in contact brengen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van leveranciers en derden, zoals websitebezoekers. Van deze betrokkenen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens).

Naast deze NAW-gegevens en de overige contactgegevens kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen, zoals hierna per betrokkene is beschreven.

Van (potentiële) huurders kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • eventueel uw aanvullende mededelingen met betrekking tot de door u gewenste woning;
 • kopie van uw identiteitsbewijs;
 • kopie van uw salarisstrook.

Ten aanzien van de kopie van uw identiteitsbewijs merken wij op dat u daarop uw BSN en documentnummer onleesbaar mag maken. Daarnaast kunt u ook de datum en bestemming van de kopie daarop vermelden.

Van verhuurders kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • gegevens vermeld in de (concept) huurovereenkomst van de te verhuren woning.

Van leveranciers kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen, waaronder het bankrekeningnummer;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Van derden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • gegevens in verband met een bezoek aan de website https://www.walgemoedvastgoed.nl/, waaronder uw IP-adres. zoals hierna nader uiteengezet onder “Cookies”;
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • andere gegevens die uit openbare bron zijn verkregen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • zodat wij onze verplichtingen kunnen nakomen die volgen uit een met u gesloten overeenkomst;
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; waaronder eveneens begrepen informatie over wijziging van onze dienstverlening, zoals onze voorwaarden zoals deze privacy- en cookieverklaring;
 • voor onze administratie;
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • om u toegang tot onze website te verschaffen en ten behoeve van de beveiliging van onze website;
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle;
 • voor de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

Op basis van welke grondslagen worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy- en Cookieverklaring genoemde doeleneinden in samenhang met de hierboven genoemde grondslagen.

De persoonsgegevens die u als (potentiële) huurder aan Walgemoed Vastgoed verstrekt worden bewaard tot drie maanden na het sluiten van de huurovereenkomst, dan wel tot drie maanden na het moment dat de (potentiële) huurder en Walgemoed gezamenlijk tot het inzicht komen dat het vinden van een geschikte woning binnen een redelijke termijn niet haalbaar blijkt.

Daarnaast kunnen wij, voor zover noodzakelijk, uw gegevens bewaren om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals het gedurende zeven jaar bewaren van bepaalde boekhoudgegevens die benodigd zijn om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Walgemoed Vastgoed verstrekt uw gegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van de in deze Privacy- en Cookieverklaring omschreven doeleneinden en grondslagen waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, draagt Walgemoed Vastgoed er zorg voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal Walgemoed Vastgoed erop toezien dat deze doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract.

Beveiligingsmaatregelen

Wij vinden het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij zorgen er dan ook voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wij zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gehouden aan instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

Helaas is het verzenden van informatie via internet nooit helemaal veilig. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te houden, kunnen wij niet garanderen dat het verzenden van persoonsgegevens door u naar ons geheel veilig is. Het versturen van uw persoonsgegevens naar ons geschiedt dan ook op uw eigen risico.

Er wordt via het platform Mailchimp gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw persoonsgegevens over het internet te verzenden. Mocht u meer vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of het vermoeden hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn dan kunt u een mail sturen naar privacy@walgemoedvastgoed.nl.

Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden en indien nodig gepaste maatregelen nemen.

Cookies en websitebezoek

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze website gebruikt. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die onze website gebruikt.

Functionele cookies

Walgemoed Vastgoed maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en maken het bijvoorbeeld mogelijk om te onthouden in welke taal u onze website wil raadplegen.

Analytische cookies

Om goed in staat te zijn om onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoekers en u een prettige website-ervaring te bieden, maken wij gebruik van analytische cookies.

Walgemoed Vastgoed gebruikt Google Analytics van Google Inc. (“Google”). Via Google Analytics krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die veel bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. Wij volgen hierbij de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen (zodat het moeilijk is om het IP-adres te herleiden tot een specifieke bezoeker) en dat wij de standaardinstellingen om data met Google te delen, hebben uitgeschakeld.

Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU/US Privacy Shield, waardoor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Verwijderen van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Zie voor Google Chrome deze link en voor Internet Explorer deze link hoe u de verschillende type cookies kunt verwijderen. Ook kunt u, indien u niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u ook vinden bij de Consumentenbond.

Op onze website staan links naar social media vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop persoonsgegevens via deze platforms worden verwerkt en verwijzen naar de relevante privacyverklaringen van de betreffende social media.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Walgemoed Vastgoed:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (recht op dataportabiliteit);
 • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunt u per post of e-mail indienen via de contactgegevens die bovenaan deze Privacy- en Cookieverklaring zijn opgenomen. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek u informeren of Walgemoed Vastgoed aan uw verzoek kan voldoen. Op grond van de privacywetgeving kan Walgemoed Vastgoed onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom wij uw verzoek weigeren. Meer informatie over uw privacyrechten kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u overweegt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aarzel dan niet om eerst contact met ons op te nemen aangezien wij eventuele klachten die u heeft, graag samen met u willen oplossen.

Versie informatie

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 6 september 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring eenzijdig te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie van deze Privacy- en Cookieverklaring op onze website plaatsen met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover direct te informeren. Wij raden u aan om regelmatig deze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.

Het kan helaas voorkomen dat wij niet iedere client op ieder gewenst moment kunnen helpen. Mocht u te lang geen passend aanbod van ons ontvangen hebben, dan zijn wij in overleg bereid om de inschrijfkosten retour aan u over te maken.