ALGEMENE VOORWAARDEN

DEEL A: VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTVERLENING VAN WALGEMOED VASTGOED, INCLUSIEF OPDRACHT TOT BEMIDDELING

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Opdracht en de gehele rechtsrelatie tussen Opdrachtgever en Walgemoed Vastgoed. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Opdracht of deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 2: Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Opdracht aan Walgemoed Vastgoed verstrekt, diensten van Walgemoed Vastgoed afneemt dan wel over een Opdracht of andere diensten met Walgemoed Vastgoed onderhandelt;
 2. Opdracht: de overeenkomst van Opdracht tot Dienstverlening;
 3. Dienstverlening: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van Onroerende zaken en de overige door Walgemoed Vastgoed te verrichten diensten;
 4. Onroerende zaken: onroerende zaken alsmede beperkte rechten op Onroerende zaken zoals rechten van erfpacht en opstal;
 5. Honorarium: de prijs voor de Dienstverlening door Walgemoed Vastgoed waaronder de Courtage;
 6. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking een Opdracht;
 7. Walgemoed Vastgoed: Walgemoed Vastgoed, statutair gevestigd te Amsterdam;

 

Artikel 3: Totstandkoming, duur en einde van de Opdracht, derden

 

 1. Een Opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een voorstel daartoe van Walgemoed Vastgoed door de Opdrachtgever.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, loopt een Opdracht voor onbepaalde tijd.
 3. De Opdracht eindigt door:
 4. vervulling van de Opdracht door Walgemoed Vastgoed;
 5. intrekking van de Opdracht door de Opdrachtgever;
 6. teruggaaf van de Opdracht door Walgemoed Vastgoed;
 7. overlijden, faillissement en surseance van betaling van de Opdrachtgever of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Opdrachtgever.
 8. Walgemoed Vastgoed heeft een Opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door Walgemoed Vastgoed – de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen.
 9. Een Opdracht die betrekking heeft op de verkoop van een woning kan door de Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden ingetrokken. Walgemoed Vastgoed heeft in dat geval recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten en op een bedrag gelijk aan 15% van het geschatte honorarium waarop Walgemoed Vastgoed bij voltooiing van de Opdracht recht zou hebben gehad, met een minimum van € 500.
 10. Walgemoed Vastgoed kan de Opdracht te allen tijde zonder opgave van redenen teruggeven en is in dat geval niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever.
 11. Walgemoed Vastgoed is gerechtigd werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de Opdracht door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 4: Betaling

 

 1. Opdrachtgever zal de hem door Walgemoed Vastgoed in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting binnen de op de factuur vermelde termijn aan Walgemoed Vastgoed betalen.
 2. Het overeengekomen Honorarium en de bijkomende kosten zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 3. Alle vorderingen van Walgemoed Vastgoed op de Opdrachtgever zijn direct opeisbaar zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen of de Opdracht is uitgevoerd, dan wel de Opdracht om andere redenen eindigt.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de op de factuur gestelde termijn betaalt, is hij in verzuim en is hij aan Walgemoed Vastgoed de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.
 5. In geval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
 6. In geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever zijn alle vorderingen van Walgemoed Vastgoed onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid en overmacht

 

 1. De aansprakelijkheid van Walgemoed Vastgoed is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Walgemoed Vastgoed wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Walgemoed Vastgoed komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan aan Opdrachtgever inzage worden verschaft in de polisvoorwaarden.
 2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 5.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Walgemoed Vastgoed beperkt tot maximaal drie maal het Honorarium dat in verband met de betreffende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 20.000 (twintigduizend euro).
 3. Opdrachtgever vrijwaart Walgemoed Vastgoed voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen Walgemoed Vastgoed en Opdrachtgever overeengekomen Opdracht c.q. verband houdend met Dienstverlening van Walgemoed Vastgoed aan Opdrachtgever.
 4. Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Walgemoed Vastgoed, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis door Walgemoed Vastgoed, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van Walgemoed Vastgoed, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.
 5. Indien Walgemoed Vastgoed door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

 

Artikel 6: Algemene verplichtingen van de Opdrachtgever

 

 1. De Opdrachtgever verschaft Walgemoed Vastgoed alle informatie die Walgemoed Vastgoed nodig heeft voor de uitvoering van de Opdracht.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan buiten Walgemoed Vastgoed om activiteiten te ontplooien, die Walgemoed Vastgoed bij het vervullen van zijn Opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten doorkruisen.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op alle Opdrachten en Dienstverlening en op de gehele overige rechtsverhouding tussen Walgemoed Vastgoed en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Opdracht, Dienstverlening of anderszins ontstaan tussen Walgemoed Vastgoed en Opdrachtgever, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deel 2: VAN TOEPASSING OP ALLE OPDRACHTEN TOT BEMIDDELING IN AANVULLING OP ONDERDEEL 1.

 

Artikel 8: Opdracht tot bemiddeling

 

Een Opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen over de aankoop of verkoop van een Onroerende zaak. De Opdracht tot bemiddeling kan uitgebreid worden met onder meer de volgende diensten:

– bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;

– verzorging en begeleiding van bezichtigingen;

– beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak;

– besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;

– begeleiding bij de afwikkeling.

In plaats van een Opdracht tot bemiddeling kan ook apart een Opdracht verstrekt worden ten aanzien van een of meer specifieke diensten, zoals het opstellen van een koopovereenkomst of huurovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling of het uitvoeren van een zoekopdracht voor een Onroerende zaak. Op deze dienstverlening en andere door Walgemoed Vastgoed te leveren Dienstverlening zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 

Het is de Opdrachtgever, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten Walgemoed Vastgoed om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die Walgemoed Vastgoed bij het vervullen van de bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten doorkruisen.

 

Artikel 10: Courtage

 

 1. De Opdrachtgever is aan Walgemoed Vastgoed Courtage verschuldigd indien na het verstrekken van een bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door Walgemoed Vastgoed verleende diensten. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door Opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de Onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de Opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de Opdracht geen verdere voortgang vindt.
 2. Indien de bemiddeling door Walgemoed Vastgoed betrekking heeft op de aankoop van een Onroerende zaak door Opdrachtgever, geldt dat Opdrachtgever, ongeacht de vraag of ter zake van enige Onroerende zaak een overeenkomst met een verkoper is gesloten, dat Walgemoed Vastgoed is gerechtigd om een vergoeding van € 250 bij Opdrachtgever in rekening te brengen steeds als Walgemoed Vastgoed Opdrachtgever heeft begeleid bij ten minste vijftien (15) bezichtigingen.
 3. Indien na bemiddeling door Walgemoed Vastgoed de partijen gerechtvaardigd mochten vertrouwen op de schriftelijke totstandkoming van een huurovereenkomst (inclusief daarmee op grond van artikel 12 lid 7 gelijkgestelde overeenkomsten), en Opdrachtgever om hem moverende redenen niet tot ondertekening van die huurovereenkomst overgaat, is Opdrachtgever aan Walgemoed Vastgoed een redelijke vergoeding verschuldigd. Die redelijke vergoeding bestaat uit gemist loon en is gelijk aan [TBD: de helft van de] de courtage zoals bedoeld in artikel 12 en wordt op de in dat artikel genoemde wijze berekend.

 

Artikel 11: Berekening Courtage koop en verkoop

 

 1. De courtage wordt berekend op de grondslag die partijen overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de Courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
 2. De Courtage wordt berekend over de koopsom van de onroerende zaak.
 3. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief eventuele overdrachtsbelasting.
 4. Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de Courtage mede berekend over het bedrag inclusief omzetbelasting.
 5. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen Onroerende zaken wordt de Courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van omzetbelasting.
 6. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de Courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
 7. Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de Courtage berekend over de koopsom van het appartement.
 8. Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van Onroerende zaken of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de Courtage berekend oer de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
 9. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten worden voor de courtageberekening onder meer overeenkomsten tot ruilkoop, huurkoop,koop en verkoop op afbetaling, economische eigendomsoverdracht of het vestigen van het recht op erfpacht of opstal.
 10. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen of vergelijkbare aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de Courtage mede berekend over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

 

Artikel 12: Berekening Courtage huur en verhuur

 

 

 1. De Courtage wordt berekend op grondslag die partijen zijn overeengekomen. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de Courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
 2. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot Onroerende zaken wordt de Courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
 3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het genot van de Onroerende zaak voor het eerste huurjaar.
 4. De courtage wordt berekend over de huursom inclusief omzetbelasting, indien van toepassing.
 5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een hoger bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
 6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend.
 7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten worden voor de courtageberekening onder meer pachtovereenkomsten, huur-ruilovereenkomsten, overeenkomsten tot ingebruikgeving, overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning en andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.
 8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de Courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

 

Artikel 13: aard rechtsverhouding en werkwijze bij bemiddeling

 

Wanneer Walgemoed Vastgoed voor een Opdrachtgever een Opdracht tot bemiddeling aanvaardt, gaat Walgemoed Vastgoed voor de Opdrachtgever gericht op zoek naar een passende Onroerende zaak, met het oog op aanhuur, verhuur, aankoop of verkoop. Walgemoed Vastgoed aanvaardt en bedingt in dat geval uitsluitend Courtage van de Opdrachtgever en aanvaardt of bedingt uitdrukkelijk geen Courtage van de partij met wie namens de Opdrachtgever wordt onderhandeld (“Wederpartij”). Evenmin sluit Walgemoed Vastgoed een bemiddelingsovereenkomst met de Wederpartij. Walgemoed Vastgoed selecteert de door haar aan de Opdrachtgever voorgestelde Onroerende zaken doorgaans na een concrete zoekactie. In een enkel geval is Walgemoed Vastgoed reeds eerder op de hoogte gekomen van de beschikbaarheid van een Onroerende zaak, waarna zij deze aan de Opdrachtgever voorstelt. Opdrachtgever onderkent en accepteert dat deze werkwijze er niet toe leidt dat Walgemoed Vastgoed geacht wordt (tevens) een bemiddelings-overeenkomst (of andersoortige overeenkomst) met de Wederpartij te hebben gesloten en doet op voorhand onvoorwaardelijk afstand van alle aanspraken jegens Walgemoed Vastgoed, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) vorderingen tot restitutie van Courtage.